Our Address

Plot No : LR 5210,

Malewa DTI Farm Gatamaiyu

P.O.Box 449-20117, Naivasha, Kenya.

Email Us

               Principal:   principal@dtinaivasha.ac.ke

Academic Affairs:   registrar@dtinaivasha.ac.ke

General Inquiries:   dtinaivaivasha@yahoo.com

Call Us

+254 750493929

+254 722252775